Fikri Mülkiyet Hukuku

3

Patent ve Faydalı Model Hakkı

 • Patent, teknolojinin her alanında buluş içeren ve sanayiye uygun buluşları koruyan ürünleri kapsamaktadır. Keşif, teori, bilgisayar programları, vs. buluş sayılmayan konulardan olmakla birlikte faydalı modelde ise buluş basamağı aranmaz.

 • Patent ve faydalı model başvurularında ürünün tüm detaylarıyla ve gizlenmeden anlatıldığı "tarifname" verilmesi gerekmektedir. 

 • İstem, dayanağı tarifname olan ve korunması talep edilen konuları açıklamaktadır. İstemde bulunmayan konular patentin sağladığı hukuki korumadan faydalanamaz.

4

Endüstriyel Tasarım Hakkı

 • Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür (estetik faktör).   

 • Yasanın sağladığı haklar ile korunabilmesi için yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. 

5

Haklara Tecavüz

 • Mülkiyet hakkı sahibi taklit ürünlere ve taklit ürünleri üreten makinelere el konulmasını, bunların imha edilmesini, değiştirilmesini veya bunlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınmasını talep edebileceği gibi kararın gazete veya benzeri araçlarla ilan edilmesini talep edebilir. Tecavüz halinde davacı hak sahibi davalı ise tecavüz eylemini gerçekleştirenler veya söz konusu taklit ürünleri elinde bulunduran veya satan kişiler olacaktır. Tüketiciler bu yönden davalı olamazlar.

6

Fikri Mülkiyet Hukukundan Kaynaklanan Davalar

 • Tecavüzün tespiti davaları

 • Muhtemel tecavüzün önlenmesi davaları

 • Tecavüzün durdurulması davaları

 • Tecavüzün kaldırılması davaları

 • Mali ve/veya manevi hakların ihlali kaynaklı ceza davaları

 • Marka hakkına tecavüz nedeniyle açılan ceza davaları

 • Yoksun kalınan karın tazminine ilişkin davalar

 • Maddi ve manevi tazminat davaları 

 • Hükümsüzlük davaları

1

Telif Hakkı

 • Sahibinin özelliğini taşıyan ve bilim, edebiyat, müzik, güzel sanatlar fotoğraf, heykel, resim, plastik sanatlar, edebiyat eserleri, vs.) veya sinema eserleri olarak sayılan her türlü fikir ve sanat ürünü "eser" olarak kabul edilir.

 • Eser sahibinin manevi ve mali hakları bulunmakla birlikte manevi haklar devredilemez niteliktedir. Manevi haklar: Eserin kamuya arz edilip edilmeyeceği, eser sahibinin adının belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasının yasaklanmasıdır. Mali haklar: İşleme, çoğaltma, yayma, temsil ve radyo-televizyon gibi araçlarla kamuya iletim hakkıdır.

 • Fikri ürünlerde tescil şartı bulunmamakla beraber bazı eserlerde bandrol bulundurulması zorunludur.

 • Mali hakların devrini konu alan sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

2

Marka Hakkı

 • Marka, mal veya hizmetin ayırt edilebilmesini sağlayan sözcük, şekil,   renk, harf, sayı veya seslerden oluşan işaretleri kapsamaktadır.

 • Markalar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sınıflarına göre tescil edilirler. Bir işareti marka olarak kullanıp bilinir hale getiren kişi, markayı tescil ettirmemiş olsa bile işaret üzerinde marka hakkını kazanır.

 • Lisans, marka kullanım hakkının geçici süreyle verilmesidir. Süresiz olarak kararlaştırılamaz.

 • Marka sahibinin izni olmaksızın markayı veya ayırt edilemeyecek derece benzerini kullanmak marka hakkına tecavüz fiilini oluşturur. Karıştırılma ihtimali de bu kapsamdadır.

Sanat, bilim ve teknik alanlarında yaratılan ürünlerin ve hak sahiplerinin korunmasının amaçlandığı hukuk dalında telif hakları, marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model haklarına ilişkin çeşitli koruma metodları getirilmiştir. Yasada tanımlanmış haklara ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesinde ve bu haklardan doğan davalarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.