İş Hukuku

2

İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

 • İşçinin ücretinin kanuna veya sözleşmeye uygun olarak ödenmemesi

 • İşin niteliği sebebiyle işçinin sağlığı veya yaşamı için tehlike yaratması

 • İşveren veya başka bir işçinin bulaşıcı veya iş ile bağdaşmayan bir hastalığa yakalanması 

 • İşverenin sözleşmenin esaslı noktaları hakkında işçiyi yanıltması

 • İşverenin  şerefe dokunacak sözler söyler söylemesi veya işçiye cinsel tacizde bulunması

 • İşverenin işçiye/ailesine karşı hapsi gerektiren bir suç işlemesi

3

İşverenin haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı

 • İşçinin bilerek bir hastalığa yakalanması durumunda, devamsızlığın devam eden üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi

 • İşçinin hastalığın tedavi edilemeyeceğinin ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca tespit edilmesi

 • İşçinin sözleşmenin esaslı noktaları hakkında işvereni yanıltması

 • İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

 • İşyerine sarhoş veya uyuşturucu madde almış olarak gelinmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

 • İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

 • İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın devam eden iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, ya da bir ayda herhangi üç işgünü işe devam etmemesi

 • İşçinin görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

 • İşyerinin malı olan veya malı olmayıp da elindeki makineleri, tesisatı veya başka eşyaları otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması

1

İş Hukukundan Kaynaklanan Dava ve İşler

 • İş sözleşmenin işçi veya işverence feshi 

 • İşten çıkarma 

 • İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan davalar

 • İş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine uyum sağlama

 • İş sözleşmelerinin düzenlenmesi

 • İhtar ve fesih bildirimi ile işçinin savunmasının alınması

 • İşçilik alacaklarından kaynaklanan davalar (kıdem ve ihbar tazminatı, ücret, fazla mesai ve yıllık izin alacağı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmanın karşılığı ücret alacağı, hafta tatili ücreti alacağı)

 • SGK uygulamasından kaynaklanan davalar

 • Hizmet tespit davaları 

 • Rekabet yasağına aykırılıktan kaynaklanan davalar

 • Grev ve lokavt kaynaklı davalar

 • İş sözleşmesinin hazırlanması,  yorumlanması ve değiştirilmesi

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenerek, hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği bir hukuk dalı olan iş hukukunun temel kanunları: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5953 sayılı Basın İş Kanunu, 854 sayılı Deniz İş Kanunu ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu olarak saymaktadır. İşçi lehine yorum ilkesinin uygulandığı iş hukukunda yoğunlukla iş sözleşmesinin feshinden ve işçilik alacaklarından doğan uyuşmazlıklarla karşılaşılmaktadır.