İcra ve İflas Hukuku

3

İlamlı İcra Takipleri

 • İlamlı icra takipleri bir mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla başlatılır. İlamsız takiplerden farklı olarak ilamlı icra takibine itiraz yolu kapalıdır, borçlu ancak şikayet yoluna başvurabilir. Şikayet konusu edilebilecek işlemlerin bazıları süreye tabi olup bazıları süresiz şikayete tabidir.

4

Kambiyo Senetlerine Özgü İcra Takibi

 • Alacağın bono, çek veya poliçeden kaynaklanması durumunda kambiyo senetlerine özgü olarak ilamsız takip yolu getirilmiştir. Bu takip yolunda kambiyo senedinin aslının sunulması zorunludur.

 • Borçlunun itiraz süresi ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gündür. Ancak bu itiraz satış haricindeki icra takip işlemlerini .durdurmamaktadır. 

5

İflas Yoluyla Takip

 • Tacir sıfatına sahip gerçek kişi ve şirketlerin alacaklısı  alacağını iflas yoluyla takip edebilmektedir.

 • Alacaklı, borçlu tacirin iflasına karar verilmesini asliye ticaret mahkemesinden isteyebilir.

6

İhtiyati Haciz Talebi

 • Para alacağının rehinle güvence altına alınmadığı ve vadesinin geldiği hallerde alacaklı, dava veya icra takibi açmadan önce borçlunun taşınır ve taşınmaz mallarını ihtiyaten haczettirebilir. 

 • Borçlunun belirli bir yerleşim yerinin bulunmadığı veya borçlunun mallarını kaçırmaya çalıştığı durumlarda borcun vadesinin gelmesi şartı aranmaz. 

7

Para Haricindeki Borçlara İlişkin İlamların İcrası:

 • Çocuk teslimi 

 • Taşınır teslimi                                                       

 • Taşınmaz tahliyesi

 • İrtifak haklarına ilişkin ilamlar                       

 • Bir işin yapılıp yapılmaması ile ilgili ilamlar

1

İcra ve İflas Hukukundan Kaynaklanan Dava ve İşler

 • Genel haciz yoluyla takip

 • Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takip

 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi yolu ile takip

 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip

 • İcra takibine ve imzaya itiraz

 • İtirazın iptali davası

 • İtirazın kaldırılması davası

 • İhtiyati haciz talebi

 • İstihkak davası

 • İflas davası 

 • Memur muamelesini şikayet

 • Menfi tespit davası

 • İstirdat davası

2

İlamsız İcra Takipleri

 • İlamsız icra takipleri, herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın borçluya karşı başlatılan icra takibini ifade eder. Takip mahkeme kararı ile başlatılmadığı için borçlunun ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlunun takibe itiraz etmesiyle (ayrıca imzaya da itiraz edilebilir) takip kendiliğinden duracaktır. Alacaklının icra takibine devam edebilmesi için ilişkinin niteliğine göre itirazın iptali veya kaldırılması davası açılmalıdır. Davanın sonunda alacaklının mahkemece haklı bulunması durumunda takibe devam edilecektir.

 • Borçlunun takibe itiraz süresini kaçırması halinde menfi tespit davası açma hakkı bulunmaktadır. 

 • Takip konusu borç ödenmiş ise borçlu istirdat (geri alma) davası açabilecektir.

Alacaklının alacağını borçludan rıza ile tahsil edemediği hallerde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun sağladığı korumadan yararlanılır. Bu halde alacağın türüne uygun olarak kanunda belirtilen takip yolları kullanılır. İcra faaliyetleri sırasında üçüncü kişilerin ileri sürdüğü hak talepleri için de yasada özel prosedür öngörülmüştür. Yasada borçluların işleyebileceği suçlar da sayılmıştır.