İdare ve Vergi Hukuku

3

İptal ve Tam Yargı Davaları

 • İdarenin tüm işlemlerinde yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurlarının bulunması gerekmektedir. Tüm unsurları aynı anda sağlamayan idari işlemlere karşı iptal davası açılarak hukuka aykırı idari işlem iptal ettirilebilmektedir.

 • Tam yargı davası, idarenin eylem, işlem veya ihmalinden zarar gören kişinin idareye karşı açtığı tazminat davasının idare hukukundaki karşılığıdır. 

4

Vergi Sorumluluğu

 • Gerçek kişi ve şirketler kazançları üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile vergi sorumlulukları; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile de  vergilerin hesaplanıp tahsil edilme usulleri düzenlenmiştir.

 

 • Türkiye'nin tarafı olduğu çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ile yalnızca bir veya iki devlette birden vergilendirilebilecek faaliyetler belirlenmiş olup bu husus özellikle çifte vatandaşları ve anlaşmanın tarafı olan iki ülkede birden faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendirmektedir.

1

Verginin Yasal Unsurları

 • Verginin konusu (gelir, harcama veya servet)

 • Verginin tarafları (vergi idaresi ve mükellef)

 • Verginin matrahı (değeri)

 • Verginin tarifesi (oranı)

 • Vergiyi doğuran olay

2

Vergilendirme İşlemleri

 • Verginin tarhı (tespiti ve hesaplanması)

 • Verginin tebliği (vergi borcunun mükellefe bildirilmesi)

 • Verginin tahakkuku (vergi borcunun ödenecek hale gelmesi)

 • Verginin tahsili veya sona ermesi (verginin ödenmesi, icra yoluyla tahsili veya zamanaşımı gibi sebepler)

İdarenin işlemlerine karşı açılacak iptal ve eylem veya işlemlerine karşı açılacak tam yargı (tazminat) davaları ile yabancılara ve Türk vatandaşlığı bulunan çifte vatandaşlara yönelik vergi uyum ve çifte vergilendirmeyi önleme yasaları kapsamında ve Türkiye'de yerleşik gerçek kişi ve şirketlere 213 sayılı Vergi Usul Kanunu altında vergi sorumlulukları kapsamında danışmanlık hizmeti verilmektedir.