Miras Hukuku

2

Mirasta Saklı Pay

 • Miras bırakanın altsoyu, anne ve babası ile sağ kalan eşi saklı paylı mirasçıdır (2007 yılındaki TMK değişikliği ile kardeşlerin saklı payı kaldırılmıştır).

 • Miras bırakan kişi yasal mirasçılar dışında istediği birini mirasçı olarak atayabileceği gibi üçüncü kişiye belli bir malın bırakılmasını isteyebilir. Saklı paylı mirasçıların sahip olduğu saklı paylar üzerinde ise hiçbir şekilde tasarrufta bulunulamaz.

 • Saklı paya sahip mirasçı, miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemişse, aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse mirasçılıktan çıkartılabilir.

 • Saklı pay hesaplanırken miras bırakanın borçları indirilir.

 • Saklı payı ihlal edilen mirasçılar tenkis davası açabilecektir. 

3

Mirasın Paylaşılması

 • Miras bırakanın malvarlığı üzerinde, miras paylaşılana kadar, elbirliği mülkiyeti hakim olacaktır.

 • Elbirliği mülkiyetinde mirasçılar tek başlarına mirasa konu malvarlıklarını paylaşamaz, mallar üzerinde tasarrufta bulunamazlar. Bu halde mirasın paylaşılabilmesi için mirasçıların oybirliği ile karar vermesi şartı veya dava yoluna (ortaklığın giderilmesi davası) gidilmesi gerekmektedir.

 • Mirasçılar, miras bırakanın borçlarından hep birlikte ve tek başlarına sorumludur. Açıklamak gerekirse, miras bırakanın alacaklısı alacağını tahsil etmek için tek bir mirasçıya başvurabileceği gibi mirasçıların tamamına da başvurabilir. Alacağın tahsili için tek mirasçıya başvurulması halinde bu mirasçı alacağı ödemekle yükümlü olup ödeme yapmaktan kaçınamaz. Mirasçıların kendi iç ilişkisine göre kendi miras payında düşen borcu aşan ödemeyi diğer mirasçılardan talep edebilir.

1

Miras Hukukundan Kaynaklanan Dava ve İşler

 • Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları

 • Vasiyetnamelerin hazırlanması

 • Tenkis ve Denkleştirme davaları

 • Miras sözleşmelerinin hazırlanması

 • Mirasın reddi işlemleri

 • Mirasçılık belgesinin alınması 

 • Mirasçılıktan çıkarma (ıskat) davaları

 • Terekenin tespiti ve korunması davaları

 • Vasiyetnamenin iptali davaları 

 • Terekeye temsilci atanması talepler

 • Mirastan mal kaçırmaya (muris muvazaası) ilişkin davalar

 

Kişinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi halinde sağ kalan yasal ve miras bırakanın atadığı mirasçılar arasında miras ortaklığı oluşur. Mirasçıların miras paylarının belirlenerek mirasın paylaştırılması miras hukukunun temelini oluşturur. Mirasın paylaşılması sırasında ortaya çıkabilecek farklı uyuşmazlıklar için 4271 sayılı Türk Medeni  Kanunu'nda (TMK) öngörülmüş farklı dava türleri bulunmaktadır.