Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları

 • Şirket esas sözleşmelerinin hazırlanması, denetlenmesi ve tadili

 • Şirketlerin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması

 • Genel kurullarda temsil/muhalefet şerhi hazırlanması

 • Distribütörlük, acentelik, bayilik, aracılık sözleşmeleri

 • Tüketici işlemlerine yönelik dava ve danışmanlık hizmeti

 • Haksız rekabetten doğan davalar

 • Şirket ortaklarının sorumluluklarının değerlendirilmesi

 • Şirket yöneticilerinin hukuki ve cezai sorumluluklarının  değerlendirilmesi

 • Şirketlerin vergisel sorumluluklarının değerlendirilmesi

 • Ticaret Sicil işlemleri

 • Pay devri sözleşmeleri

 • Avukat bulundurma zorunluluğu bulunan şirketlere verilen hizmetler

 • Ticari işletmelerde devir ve birleşme

 • Şirketlerde birleşme, bölünme ve tür değiştirme

 • Ticari işlemlerde taşınır rehni

 • Kollektif, Komandit, Anonim ve Limited şirketlere ilişkin işlemler

 • Adi ortaklık ilişkisinden doğan uyuşmazlıklar

 • Bilgi alma ve inceleme hakkı

 • Ticari temsilci ve vekillere ilişkin işlemler

2

Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Davalar

 • Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma davaları

 • Genel kurul kararlarının iptali ve butlanı davaları

 • Sorumluluk davaları (tazminat)

 • Kıymetli evrakın ziyaı ve iptali davaları

 • Şirketin feshi davaları

 • İflas davları

 • Haksız rekabet sebebiyle açılan davalar

 • Azlığın açacağı davalar

 • Acentenin açacağı davalar

 • Şirket alacaklılarının açacağı davalar

 • Organ eksikliğine ilişkin davalar

 • Şirketlerin uğradığı zararın tazminine ilişkin davalar

 • Bilgi alma veya incelenmesi hakkına yönelik davalar

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca kanunlarda sayılmış ticari davalardan, konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. Yani konusu para olan ticari davaların açılmasından önce arabulucuya başvurma zorunluluğu bulunmaktadır. Talebin para cinsinden olmaması veya konusu para olan ve olmayan taleplerin bir arada ileri sürülmesi halinde zorunlu arabuluculuk uygulanmayacaktır.

Gerçek kişi ve tüzel kişilerin (şirketler) gerçekleştirdiği ticari faaliyetlerden doğan uyuşmazlıkların çözüldüğü hukuk dalıdır. Ticaret siciline kayıt zorunluluğu bulunan tacirlere özgü hak ve yükümlülükler bulunmaktadır. Tacirin borcu asıl olarak ticari borç olmakla birlikte tacirin açık beyanı veya işin niteliğine göre borç adi (tacire özgü olmayan) borç sayılacaktır.